همایش ملی شناسایی راهکارهای ارتقا فرهنگ کار و تلاش

محورهای همایش شناسایی راهکارهای ارتقا فرهنگ کار و تلاش در استان فارس

محورهای همایش:

     1) مفهوم سازی فرهنگ کار و تلاش 

.                       بررسی مبانی معرفتی، نظریه ها و رویکردهای موجود نسبت به فرهنگ کار وتلاش

.                       مبانی اخلاقی فرهنگ کار در نظامهای تولیدی

.                       بررسی تاثیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و گفتمان عدالت بر فرهنگ کار و تلاش

.                       تبیین فرهنگ کار و تلاش از دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

.                       تعیین ابعاد، مولفه ها و شاخص های فرهنگ کار وتلاش

2) ارزیابی نقش و کارکرد عوامل موثر برفرهنگ کار و تلاش

.                       شناسایی عوامل سهیم وموثر درارتقای فرهنگ کار و تلاش در جامعه

.                       ارزیابی وضعیت عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، تکنولوژیکی و بین المللی موثر بر فرهنگ کارو تلاش

.                       بررسی میزان تأثیر پذیری فرهنگ عمومی مردم فارس در زمینه ی کار و تلاش و فعالیت از فرهنگ اسلامی، ایرانی و فرهنگ غربی

.                       واکاوی اسناد بالا دستی نظام  و تعیین آثار و الزامات آن بر فرهنگ کار و تلاش

.                       ارزیابی نقش قوانین و مقررات موجود بویژه  قانون کار بر فرهنگ کار و تلاش

.                        ارزیابی نقش و کارکرد خانواده در ارتقاء فرهنگ کار و تلاش

.                       ارزیابی نقش و کارکرد تشکل های صنفی در ارتقاء فرهنگ کار و تلاش

.                       ارزیابی نقش و کارکرد رسانه های جمعی در ارتقاء فرهنگ کار و تلاش

.                       ارزیابی نقش و کارکرد نهادهای مذهبی در ارتقاء فرهنگ کار و تلاش

.                       ارزیابی نقش و کارکرد نهادهای آموزشی در ارتقاء فرهنگ کار و تلاش

.                       ارزیابی نقش و کارکرد نظام اداری و بروکراسی موجود بر فرهنگ کار وتلاش

.                       ارزیابی نقش و کارکرد سازمان های غیردولتی و موسسات و شرکتهای خصوصی در ارتقاء فرهنگ کار و تلاش

3) بررسی تاریخی و تطبیقی فرهنگ کار و تلاش

.                       بررسی و تحلیل تاریخی فرهنگ کار در ایران ( قبل از اسلام، صدر اسلام بعد از اسلام)

.                       مقایسه توصیفی و تحلیلی فرهنگ کار درادیان مختلف

.                       مقایسه و تحلیل فرهنگ کار در کشورهای دیگر و مقایسه آن با ایران

.                       بررسی تطبیقی فرهنگ کار و تلاش در استان فارس و سایر استان ها

4) تصویر سازی و ارزیابی وضعیت موجود فرهنگ کار و تلاش در استان فارس

.                       دسته بندی مناطق مختلف شهری ، روستایی  و عشایری استان فارس از نظر «فرهنگ کار وتلاش»

.                       تبیین وضعیت موجود فرهنگ کار و تلاش در استان فارس به تفکیک مناطق جغرافیایی و شیوه های  زندگی (عشایری ، روستایی و شهری) و با توجه به عوامل تاریخی ، جغرافیایی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و ...)

.                       ارزیابی اقدامات انجام شده تاکنون به "ارتقای فرهنگ کار و تلاش در استان" توسط سازمان های مختلف دولتی و غیردولتی

.                       ارزیابی میزان بهره وری، کارآیی و اثر بخشی کار و تلاش در وضع موجود   

.                       آسیب شناسی "فرهنگ کار و تلاش" و تبیین موانع موجود بر سر راه ارتقای فرهنگ کارو تلاش در استان

.                       تحلیل ویژگی های الگوهای برتر کار وتلاش در استان 

5) تصویر سازی وضع مطلوب و راهکارهای نهادینه سازی و ارتقاء فرهنگ کار و تلاش در استان فارس

.                       تبیین وضعیت مطلوب " فرهنگ کار و تلاش در استان فارس " در دهه 1390 هجری شمسی

.                       ایده ها و راهکارهای عملیاتی برای ارتقای فرهنگ کار و تلاش در استان فارس

تاریخ های مهم:

اطلاعات همایش:

آدرس دبیر خانه همایش

شیراز -خ سمیه- نبش خ شهید حدادی -اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس -ساختمان شماره 3-معاونت روابط کار

تلفن: 2287856 711(98+)

دور نگار: 7112287857 (98+)

 راهنمای آدرس1   راهنمای آدرس2

كليه حقوق وب سایت همایش راهکارهای ارتقاء فرهنگ کار وتلاش در استان فارس محفوظ است.